http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1399/12/14
خانه
پنجشنبه 11 تير 1383

برگزاری اردوی آموزشی گروه زیست محیطی یاشیل میشو در منطقه ارسباران

طبق برنامه ریزی انجام شده در مورخ 83/4/11 به مدت دو روز اردوی آموزشی برای چهل نفر از اعضای گروه زیست محیطی یاشیل میشو در منطقه حفاظت شده آینالی(ارسباران) برگزار گردید و شرکت کنندگان با تنوع زیستی و جانوری منطقه آشنایی پیدا کردند.