لینک های مفید
   سازمان حفاظت محيط زيست
   سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور - GSI.ir
   سازمان هواشناسی کشور
   مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع
   موسسه جغرافيايي و گيتاشناسي
   مرکز اطلاعات و منابع علمي ايران
   مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران
   دانشنامه پستانداران ایران
   دانشنامه پرندگان ایران
   
  نظرسنجی

  مهمترین عامل موثر در کاهش جمعیت حیات وحش کشور کدام است؟
   
   
  نظرسنجی 6

  با تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت شکار و جمع آوری سلاح های شکاری موافق هستید؟   
   
  تاریخچه
  شبستر در بستر تاريخ

      تاريخ كهن ايران وشرايط مساعدآن براي رشدوپرورش تندنهاي باستاني حقيقتي است جاري درتمامي كتب ازمسندقديم كه توسط ايرانيان بصورت اندك وخارجيان بصورت گسترده بدان پرداخته شده است.ظهوروسقوط امپراطوري هاي جهان ولشكركشي هاي متعددشاهان ايراني به اقصي نقاط جهان ازاين كشور ذهنيتي متخاصم ودرديدي سياسي حكومتي فعال وجستجوگر ارائه داده است.

  آذربايجان ازدير بازقطب بزرگ سياسي وجغرافيايي ومذهبي فلات ايران محسوب مي گردد.شكل گيري اولين حكومت متمركز وتوانمنددرآذربايجان بنام حكومت مادوتشكيل يكي ازبزرگترين آتشكده هاي بزرگ زرتشتي درآن وهمچنين بستر وخيزشگاه دين زرتشتي درآن،ازاين منطقه جايگاهي استراتژيكي وقابل تعمق ساخته است.درتاريخ معاصرنيزبي شك آذربايجان يكي ازعمده ترين مناطقي است كه نقش اساسي در موارد سياسي وتغيير نظامهاي حكومتي داشته است.اوضاع جغرافيايي منحصر به فردآذربايجان از ديدگاههاي مختلف ازاين منطقه،هرصاحب نظري رابرآن مي دارد،استعدادهاي بالقوه انساني،زمينهاي بكر وحاصل خيز،منابع زيرزميني وكوههاي سريع فلك كشيده وزيبايي آن وهمچنين امكانات گردشگري وتوريستي راجدي گرفته درآن همتي بلندوعظمي جزم رامي طلبدتابه شكوفايي روزافزون آن اقدام شود.سارگن روم(يكي ازقدرتمندترين شاهان دولت آشور)بعدازتسخير وتخريب دژهاوآباديهاي تبريزوحواشي آن ازطريق ارونق وانزاب به دره حاصلخيز رودخانه زولا ودشت سلماس كنوني كه درآن زمان بخش غربي ايالت سورارتويسانكي بوتو راتشكيل ميدادسرازيرشد.آشوريان همچون طوفان وسيل ريختندوهمه چيز راكه برسرراهشان بودباخاك يكسان كردند.درهرصورت ارتش سارگون ازطريق محال گونئي دامنه جنوبي كوه ميشو كه آفتابگيراست،به سلماس رفته است.مدرك تاريخي مذكورنشان مي دهدكه سرزمين ارونق وانزاب(شبستر)قبل ازتشكيل دولت ماد،درآذربايجان مسكون وآبادبوده است.به دولتهاي ماناخاولورارتو(ساكنان بومي قبل ازمهاجرت آرياييهابه مناطق هندي وايران)تعلق داشته است.تپه هاي خاكستري حسنلو درروستاي ديزج خليل وكول تپه درروستاي قره تپه وهمچنين آثار باقي مادنه ازعصر قديم كه جديداًدرسيس كشف شده است،همه مؤيد دورانهاي تاريخي بسياردوراست.(به جهت اطلاعات بيشتر به كتابهاي تاريخ مادنوشته دياكنوف روسي مراجعه شود)

  سفيراني كه درادوارمختلف تاريخي به ايران سفركرده وازراه تبريز طرا بزان عبورنموده اند ازروستاهاي مهم اين منطقه درسفرنامه هاي خودنام برده اند.كلاويوخوسفيراسپانياكه در 1403ميلادي به دربارامير تيموراعزام گرديده درسفرنامه خودمي نويسد:دوشنبه به هنگام ظهر به شهري زيباوپرجمعيتي رسيديم بنام طسوج كه دردشتي واقع است كه گرداگرد آنرا بيشه هاي بسياري گرفته است وبانهرهاي بيشماري سيراب مي شود.اين نهرهادركناردرياچه اروميه واقع مي باشدومحيط آن يك ميل است.دراين درياچه سه جزيره مسكوني وجود دارد،همچنان برانديم وشب رادركوزه كنان كه سابقاًمحل بزرگي بوده .فعلاًبيشترقسمتهاي آن ويران شده است،خوابيديم.گويندباعث اين ويراني امپراطورظفتمش خان بودكه از امير تيمورشكست خوردوازقدرت افتاد.دركوزه كنان بسياري ازارمنيان راديديم كه درآنجا مسكن داشتند.فرداي آنروز كه سه شنبه بودبه دهي رسيديم بنام چاوسكاد(همان شبستر)كه دردشتي واقع است،گرداگرداين ده رابيشه ها،بوستانهاودرختان سايه دارباتپه هايي كه در آن نهرهاوجويبارهاي بسياري جاري است گرفته است.مقدارزيادي ميوه ازآنجا به تبريز و حتي جاهاي دورترمي برند.همان شب درهواي بازخوابيديم وفرداي آنروزراه راازبيشه ها و بوستانهايي كه درميان جويهاي پرآب جاري است مي گذشت.

  مسعودكيهان درجغرافياي مفصل ايران آورده است:

  چون كوههاي قراجه داغ بسيارمشكل وعبورازآن سخت است،وكوه سهندنيزناحيه وسيع ما بين مراغه وتبريز رافراگرفته تنهاراهي كه بعدخزر  رابه بحد(سوروقفقاز)رابه ايران وعراق متصل مي كندبايدازتبريزبگذرد،مثلاًراه راه كانرهم قرارداده اند.قصر آستارا -اردبيل و تبريز-خوي ارزروم-طرابوزان بحرخزر رابه درياي سياه مربوط مي كند.راه مذكور همان راهي است كه ازمنطقه شبستر عبوركرده وبقاياي كاروانسراهاي ادوارگذشته درروستاهاي عليشاه –ديزج خليل-شبسترةكوزه كنان وطسوج مؤيد اين ادعاست.دركتاب شاه جنگ ايرانيان درچالدران آمده است كه لشگريان شاه اسمائيل ازطريق صوفيان،يام ومرندبه طرف خوي حركت كردند.

  دركتاب نذهت القلوب،مستوفي آمده است:

  درقدمت تاريخي شبسترهمان بس كه شيخ محمود شبستري متوفي به سال 720هجري قمري درآن شهر مدفون است وامير تيموربه سال778 ه.ق بعدازتسخير تبريز به زيارت قبر آن عارف بزرگ وشايسته آمده وچنانكه خودمي گويد:درروزهاي آخرجنگ در تبريز، شيخ مسعودنوه شيخ محمود ازشبسترنزد من آمدومثل ديگران شفاعت سكنرتبريز راكرد و ازمن خواهش نمودبعدازغلبه برتبريزشهرراموردقتل عام وتاراج قرارندهم وچون قسمتي از سكنرشهريعني مردم محل شام برسلطان احمد شوريدند دوره جنگ كوتاه شد، من بعد از اينكه تبريز راگشودم ازقتل عام وتاراج مردم صرف نظر كردم،قبل ازاينكه وارد آذربايجان شوم،ميل داشتم كه اگر روزي قدم به آن كشورگذاشتيم به شبستر بروم و بر سر مزار شيخ محمود شبستري فاتحه بخوانم و براي وي طلب آمرزش كنم، چون آن مرد نيكوكار بر گردن من حق دارد،زيرامن از خواندن كتاب او به اسم گلشن رازخيلي چيزهاآموختم ... . شهرستان شبستر تاعصر قاجاريه جزو املاك قاجاران بوده وبعدازانقراض اين سلسله املاك و دارائي شاه در رديف دولتي درآمده تااينكه درسال311 اين ناحيه ازعرصع دولت درآمده وبه مالكين رفبات(ارثي)انتقال داده است.

   

  کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه زیست محیطی یاشیل میشو شهرستان شبستر می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
  تلفن: 04142421810 - فاکس: 04142427272 - پست الکترونيک: Yashilmisho.ngo@gmail.com

  Designed by Shabestar.net