لینک های مفید
   سازمان حفاظت محيط زيست
   سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور - GSI.ir
   سازمان هواشناسی کشور
   مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع
   موسسه جغرافيايي و گيتاشناسي
   مرکز اطلاعات و منابع علمي ايران
   مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران
   دانشنامه پستانداران ایران
   دانشنامه پرندگان ایران
   
  نظرسنجی

  مهمترین عامل موثر در کاهش جمعیت حیات وحش کشور کدام است؟
   
   
  نظرسنجی 6

  با تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت شکار و جمع آوری سلاح های شکاری موافق هستید؟   
   
  گونه های گیاهی

  فلور ميشوداغ از نظر غناي پوشش گياهي حائز اهميت فراواني و بالاخص از نظر فلور سيستميك يا تنوع گونه ها اهميت مهمي را در سطح كشور داراست . و به احتمال قريب به يقين در تمام ايران و شايد در تمام جهان بندرت مي توان منطقه محدوده كوچكي به وسعت ميشوداغ را يافت كه بتواند اين تعداد عظيم گونه را در يك مساحت كوچك ارائه كند .

  غناي فلور سيستميك منطقه علاوه بر جهات تاريخي ـ تحولات گذشته ، تلاقي و تقاطع قلمروهاي گياهي متعدد ـ از غناي شرايط اكوژيك ناشي است . كوهي به ارتفاع 3125 متر بصورت توده اي فشرده با شيب هاي متفاوت و داخل جلگه اي كه توده هاي هوايي را از دره هاي متقاطع دريافت مي كند سربرافراشته و دامنه شمالي اين كوه بر تأييد پوشش گياهي بسيار غني ، تفاوت اساسي با همه مناطق مجاور دارد . نياز به يادآوري ندارد كه گراديان دما در جهت عمودي ـ ارتفاع ـ هزار مرتبه قوي تر از گراديان دما قطب است از اينرو نوارهاي منطبق پوششهاي گياهي و مالا گونه هاي تشكيل دهنده آنها روي رشته كوهي به ارتفاع 3125 متر ارتفاع نهاني ميشوداغ بايد بتواند مجموعة پوشش گياهي در عرض 3125 متر را روي خود جاي دهد و ميشوداغ كه مورد بررسي و شناسايي قرار گرفته است 385 گونه است.

  ( كتاب فلور ميشوداغ نوشته دكتر منافي ، دانشگاه تبريز )

  شماره تيره

  شماره جنس

  نام فارسي تيره و جنس

  نام علمي تيره ها و جنسها

  1

  1

  نهانزاده هاي آوندي

  Athyriacea

  تيره آتيره اسه ( سرخس )

  Cystoptertis

  2

  2

  تيره دم اسب

  Equisetaceae

  جنس

  Equisetum

  3

  3

  بازدادگان تيره سرو

  Capressaceac

  جنس

  Juniperus

  4

  4

  كلاميه سپرمها تيره ريزش بز يا ارمك

  Ephedraceae

  جنس

  Ephedra

  5

  5

  تيره بيد

  Salicaceae

  جنس

  Populus

  6

  6

  تيره گزنه

  Urticaceae

  جنس

  Urtica

  7

  جنس

  Parietaria

  7

   

  تيره علف هفت بند

  Polygonaceae

  8

  جنس

  Atraphaxis

  9

  جنس

  Rheum

  10

  جنس

  Polygonum

  11

  جنس

  Rumex

  8

   

  تيره چغندر ، اسفناج يا سلمه تره

  Salsolaceae

  12

  جنس

  Salsola

  8

  13

  جنس جارو

  Kochia

  14

  جنس

  Noaca

  9

  15

  تيره كاميخك

  Caryophyllaceae

  9

  15

  جنس

  Arenaria

  16

  جنس

  Dianthus

  17

  جنس

  Cerastium

  18

  جنس

  Minuartia

  19

  جنس

  Acanthophyllum

  20

  جنس

  Cypsophila

  21

  جنس

  Melandrium

  22

  جنس

  Silene

  10

  23

  تيره تاج خروس

  Amaranthaceae

  جنس

  Amaranthus

  11

  24

  تيره خرفه

  Portulacaceae

  جنس

  Portulaca

  12

  25

  تيره نارمو ( نرمو )

  Paronychiaceae

  جنس

  Paranykia

  13

  26

  تيره آلاله

  Ranunculaceae

  جنس

  Adonis

  27

  جنس

  Ranunculus

  28

  جنس

  Delphinium

  29

  جنس

  Ceratocephalas

  14

  30

  تيره خشخاش

  Papaveraceae

  جنس

  Roemeria

  31

  جنس

  Paparer

  15

  تيره شاهتره

  Famariaceae

  32

  جنس

  Craciferae

  33

  جنس

  Arabis

  34

  جنس

  Thlaspi

  35

  جنس

  Alyssum

  16

   

  تيره كور يا علف مار

  Capparaceae=Capparidaceae

   

  36

  جنس

  Cleome

  17

  37

  تيره ورث ( = اسپرك )

  Resedaceae

  جنس

  Reseda

  18

  38

  تيره گـــز

  Tamaricaceae

  جنس

  Tamaricaceae

  19

  39

  تيره علف چاي يا گل داغي

  Clasiaceae

  جنس

  Hypericam

  20

  40

  تيره پنيرك يا ختمي

  Malvaceae

  جنس

  Malva

  21

  41

  تيره فرفيون يا شير سگ

  Euphorbiaceae

  جنس

  Euphorbia

  22

  42

  تيره شمعداني يا سوزن چوپان

  Geraniaceae

  جنس

  Geranium

  23

  43

  تيره شيرآور پلي كاسما

  Polygalaceae

  جنس

  Polygala

  44

  جنس

  Rhamnus

  24

  45

  تيره حبوبات

  Papilionaceae

  جنس

  Papilion

  46

  جنس

  Medicago

  47

  جنس ابري

  Onobrychis

  25

   

  تيره گلسرخ

  Rosaceae

  48

  جنس

  Rosa

  49

  جنس

  Potentilla

  26

  50

  تيره باز ـ سدوم

  Crassulaceae

  جنس

  Rosulavia

  51

  جنس

  Sedum

  27

  52

  تيره وانيكاسه

  Datiscaceae 

  جنس

  Datisca

  28

  53

  تيره چتريان = تيره جعفري

  Umbelliferae

  جنس

  Bupleurum

  54

  جنس

  Prangos

  55

  جنس

  Bunium

  56

  جنس

  Chaerophyllum

  29

  57

  تيره پامچال

  Primulaceae

  جنس

  Primula

  30

  58

  تيره گلبد

  Plumbaginaceae

  جنس

  Acantholimon

  31

  59

  تيره ژانسياناسه

  Gentianaceae

  جنس

  Gentaurium

  32

  60

  تيره گل گاو زبان

  Boraginaceae

  جنس

  Boraginaceae

  33

  61

  تيره پيچك صحرايي

  Convolvulaceae

  جنس

  Convolvulus

  34

  62

  تيره سس

  Cuscutaceae

  جنس

  Cuscuta

  35

  63

  تيره سيب زميني

  Solanaceae

  جنس

  Solanaceae

  64

  جنس

  Hyoscyamus

  36

  65

  تيره نعناع

  Labiatae = Lamiaceae

  جنس هاي

  Labiatae

  66

  جنس

  Nepeta

  67

  جنس

  Ziziphora

  68

  جنس

  Salvia

  69

  جنس

  Thymus

  37

  70

  تيره گلوبو لارياسه

  Globulariaceae

  جنس

  Globularia  

  38

  71

  تيره بارهنگ

  Plantaginaceae

  جنس

  Plantago

  39

  72

  تيره گل ميمون

  Serophulariaceae

  جنس

  Pedicularis

  73

  جنس سيراب

  Veronica

  74

  جنس

  Scrophularia

  40

  75

  تيره گل جالين

  Orobanchaceae

  جنس

  Orobunche

  41

  76

  تيره گل استكاني

  Campanalaceae

  جنس

  Campanala

  42

  77

  تيره روناس

  Rubiaceae

  جنس شير پنير

  Galium

  43

  78

  تيره سنبل الطيب يا علف گربه 

  Valerianaceae

  جنس

  Valerianu

  44

  79

  تيره خواجه باشي

  Dipsaceae

  جنس

  Disaceae

  45

  80

  تيره كاسنه

  Compositae

  جنس

  Taraxacum

  81

  جنس

  Leontodum

  82

  جنس

  Helichrysum

  83

  جنس

  Senecio

  84

  جنس

  Centaurea

  85

  جنس بومادران

  Achillea

  86

  جنس كنگر صحرائي

  Cirsium

  87

  جنس

  Xanthium

  88

  جنس

  Hieracium

  89

  جنس

  Inula

  46

   

  تيره تك لپه اي ها تيره سازو يا بوريا

  Jancaceae

  90

  جنس

  Jancus

  47

  91

  تيره گلن اويار سلام كالچ

  Cyperaceue

  جنس گلن

  Carex

  48

  92

  تيره گندم

  Gramineae

  تيره گنسيان

  Graminum

  49

  93

  تيره گل حسرت

  Colchicaceae

  جنس

  Colchicum

  50

  94

  تيره لاله

  Liliaceae

  جنس

  Puschkinia

  95

  جنس

  Ornithogalum

  96

  جنس

  Muscari

  97

  جنس

  Gagea

  98

  جنس

  Fritillaria

  51

  99

  تير سير و پياز وحشي

  Alliaceae

  جنس

  Allium

  52

  100

  تيره نرگس

  Amaryllidaceae

  جنس

  Ixiolirion

  53

  101

  تيره زنبق

  Iridaceae

  زنبق ( جنس )

  Iris

  102

  جنس

  Gladiolus

  54

  103

  تيره ثعلب

  Orchidaceae

  جنس

  Dactylorhiza

  104

  جنس

  Orchis

  105

  جنس

  Epipactis

      

  کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه زیست محیطی یاشیل میشو شهرستان شبستر می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
  تلفن: 04142421810 - فاکس: 04142427272 - پست الکترونيک: Yashilmisho.ngo@gmail.com

  Designed by Shabestar.net