لینک های مفید
   سازمان حفاظت محيط زيست
   سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور - GSI.ir
   سازمان هواشناسی کشور
   مؤسسة تحقيقات جنگلها و مراتع
   موسسه جغرافيايي و گيتاشناسي
   مرکز اطلاعات و منابع علمي ايران
   مناطق چهارگانه زیست محیطی ایران
   دانشنامه پستانداران ایران
   دانشنامه پرندگان ایران
   
  نظرسنجی

  مهمترین عامل موثر در کاهش جمعیت حیات وحش کشور کدام است؟
   
   
  نظرسنجی 6

  با تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت شکار و جمع آوری سلاح های شکاری موافق هستید؟   
   
  گونه های جانوری


  موقعيت مكاني و جغرافيايي منطقه ميشو داغ از ديدگاه جغرافيايي جانوري و قرارگيري آن در حد فاصل بين چهار منطقه حساس زيستي اكولوژيكي ، پارك ملّي اروميه (درياچه اروميه) ، منطقه حفاظت شده مركان و منطقه شكار ممنوع يكانات و پناهگاه حيات وحش كيامكي به لحاظ دارا بودن فون جانوري و تنوع جمعيتي (بيوم) داراي اهميت فراواني است . وجود كرويد و فعال و بسيار مهم مهاجرتي غربي به شرقي بين اين محدود و منطقه حفاظت شده مركان و نقش تأثير گذارآن در بقا و تأمين نيازهاي بيولوژيكي و اتولوژيكي گونه ها موجود منطقه حفاظت شده مركان قابل توجه مي باشد و محدودة ميشو داغ از جهت همگني و يكپارچگي جمعيت و بافت فعلي موجود داراي شباهتهاي خود مهاي ژني و تطابق گونه اي هر دو منطقه از نظر دموگرافيكي حائز اهميت است و ضروري ميباشد كه مطالعات كلي و جامعة در خصوص جامعة جانوري و تركيبات ژني ميشوداغ صورت گيرد .

  البته محدود بودن زمان بررسي اين امكان را ندارد تا بررسي جامع و تفصيلي صورت گيرد . ولي به هر حال در بررسي اوليه و ابتدايي فون جانوري ميشوداغ نتايجي را ارائه نموده كه بصورت چك ليست هر چند ابتدايي با تفكيك رده ، راسته ، تيره و گونه ارائه گرديده است . اين تعداد گونه يقيناً جزئي را فن جانوري منطقه ميشو است . و اين آمار دقيق نبود و نمي تواند تركيب جمعيتي گونه هاي كل ميشو داغ را بطور يقين نشان دهد .

  بررسي اوليه نشانگر تفاوت تركيب جمعيتي و تنوع ارزشمند ميشو است كه در صورت وجود امكانات نتايج بهتري مي توانست بدست آورد.

  روش بكارگيري در بررسي فن جانوري ميشو با توجه به محدوديت زماني و امكانات و تجهيزات روش مشاهده مستقيم بود كه در بعضي از موارد نيز استناد به اطلاعاتي محيط بان و شكارچيان بومي شده آمار تعداد گونه ها موجود هر چند محدود است ولي قريب به يقين حاكي از وجود گونه ها اشاره شده در سطح منطقه ميشو است .


  رديف

  نام فارسي گونه

  نام علمي گونه

  راسته مارها   Order , Serpentes

  خانواده بوآها                  Family , Boidae

  1

  بوآي شني باريك كوره مار شني

  Eryx   elegans

  2

  بوآي شني معمولي كورمار

  Eryx  jaculus jaculus

  خانواده كلوبريده                        Family  : Colubridae 

  3

  مار آتشي

  Hierophis  schmidti

  4

  قمچه مار

  Coluber  najadum  najadum

  5

  مار پلنگي

  Coluber  ravergieri  ravargieri 

  6

  مار قيطاني

  Coluber  rhodorachis  rhodorachis

  7

  ماركوتوله ارمني

  Eirenis  punctatolineata

  8

  گونه مار قفقازي

  Elaphe  hohenackeri  hohenackeri

  9

  مار چلپير ــ  مار آبي

  Natrix  tesselata  tesselata

  10

  پله مار  ــ  نيمه سمي

  Malpolon  monspessulana  insignita

  خانواده ويپريده ( افعي ها )              Family  :  Viperida

  11

  گـــرز مار

  Macrovipera  lebetina  obtusa

  12

  افعي البرزي

  Vipera  ursinii  eriwanensis

  راسته دوزيستان                          Order  :  Amphibians

  خانواده وزغ                                 Family  :  bufonidae

  13

  وزغ

  Bufo  :  Viridis

  خانواده قورباغه                           Family  :  Ranidae

  14

  قورباغه معمولي

  Rana  ridibunda

  خانواده درختي                         Family  : Hylaidae

  15

  درختي

  Hyla  Savigngi

  راسته لاك پشتيان                      Order  :   Testudines 

  خانواده لاك پشتهاي زميني               Family  :  Testudinidae

  16

  لاك پشت بركه اي اروپايي

  Emys  orbicularis

  17

  لاك پشت بركه اي خزري

  Mauremys  Caspica

  18

  لاك پشت مهميز دار

  Testuda  graeca  ibera  vu

  راسته سوسمارها                         Order  :  Sauria

  خانواده آگاماها                  Family  :  Agamidae

  19

  آگماي قفقازي

  Laudakia  caucasia

  خانواده لاسرتا                   Family  :  Lacertidae

  20

  لاسرتاي سبز خزري

  Lacerta  Strigata

  21

  لاسرتاي آذربايجان

  Lacerta  raddei  vanensis

  22

  لاسرتاي آذربايجان

  Lacerta  raddei  vaddei

  23

  لاسرتاي علفزار

  Lacerta  praticola

  24

  لاسرتاي اروميه

  Lacerta  cuppadocica

  خانواده اسكينگ ها                     Scincidae

  25

  اسكينگ علف زار

  Mabuya  aurata  transcaucasica  پستانداران ميشو داغ ( بررسي اوليه )MAMMALS

  1

  خارپشت اروپايي

  Erinaceus  europaeus

  2

  حشره خوار دندان سفيد

  Crocidura  russula

  3

  خفاش نول اسبي بزرگ

  Rhinolophus  ferrumeguinum

  4

  خفاش نول اسبي مديترانه اي

  Rhinolophus  euryale

  5

  خفاش سبيل دار

  Myotis  mystacinus

  6

  خفاش لب كوتاه

  Pipistrellus  pipistrellus

  7

  خفاش بال سفيد

  Pipistrellus  kuhlii

  8

  خفاش بال بلند

  Miniopterus  schreibersil

  9

  دو پاي كوچك

  Allactaga  elater

  10

  جرد ايراني

  Meriones  persicus

  11

  موش خانگي

  Mus  musculus

  12

  موش صحرايي

  Apodemus  sylvaticus

  13

  خرگوش

  Lepus  capensis

  14

  گرگ

  Canis  lupus

  15

  روباه معمولي

  Vulpes  vulpes

  16

  راسو

  Mustela  nivalis

  17

  سمور

  Martes  foina

  18

  شنگ

  Lutra  lutra

  19

  رودك

  Meles  meles

  20

  گربه وحشي

  Felis  catus

  21

  سياه گوش

  Lynx  lynx

  22

  قوچ ارمني

  Ovis  orientalis  gmelini

  23

  پاژن

  Capra  aegagrus

  24

  گراز

  Sus  scrofa

  پرندگان

  راسته شاهين سانان          Falconiformes

  تيره قوشيان                          Accipiteridae

  1

  كور كور

  Milvus  migrans

  2

  كركس سياه

  Aegypius  monachus

  3

  سنقر خاكستري

  Circus  cyaneus

  4

  سنقر گندم فرار

  Circus  pygargus

  5

  سارگپر معمولي

  Buteo  buteo

  6

  عقاب طلايي

  Aguila  chrysaetos

  7

  دليجه

  Falco  tinnunculus

  8

  بالابان

  Falco  falcon

  راسته ماكيان سانان        Galliformes

  9

  كبك دري

  Tetraogallus  caspicus

  10

  كبك

  Alectoris  chukar

  11

  كبك چيل

  Perdix  perdix

  راسته كبوتر سانان

  تيره باقرقره                                                                    Pteroclidae

  12

  باقرقره شكم سياه

  Pterocles  orientalis

  تيره كبوتريان                                                                  Columbidae

  13

  كبوتر چاهي

  Columba  livia

  14

  كبوتر كوهپايه

  Columba  oenas

  راسته جغد سانان

  تيره جغديان                    Strigidae

  15

  مرغ حق

  Otus  scops

  16

  شاه بوف

  Bubo  bubo

  17

  جغد كوچك

  Athene  noctua

  راسته سبز قبا سانان            Coraciformes

  تيره زنبور خواريان               Meropidae

  18

  زنبور خوار

  Merops  apiaster

  تيره سبز قبايان                      Coraciidae

  19

  سبز قبا

  Coracias  garrulus

  تيره هدهد                       Upupidae

  20

  هد هد

  Upupa  epops

  راسته گنجشك سانان                Passeriformes

  21

  چكاوك كوچك

  Calandrella  rafescens

  22

  چكاوك كاكلي

  Galerido  cristata

  تيره دم جنبانكيان                     Motacillidae

  23

  دم جنبانك شكم زرد

  Motacilla  flava

  تيره توكايان

  24

  بلبل

  Lusclinia  megarhnchos

  25

  چلچك گوش سياه

  Oenanthe  hispanica

  تيره سكيان                   Syiviidae

  26

  سك دم پهن

  Cettia  cetti

  27

  سك نيزار

  Acrocephalus  scirpaeus

  28

  سك بزرگ نيزار

  Acro  cephalus  arandinaceus

  تيره چرخ ريسكيان                    Paridae

  29

  چرخ ريسك سر سياه

  Parus  lagubris

  تيره زرد پره ييان                         Embeviza  shoeniclus

  30

  زرد پرة تالابي

  Emberiza  shoeniclus

  تيره گنجشكيان                    Ploceidac

  31

  گنجشك خانگي

  Passer  domesticus

  تيره كلاغيان                    Corvidae

  32

  زاغي

  Pica  pica

  33

  كلاغ سياه

  Corvus  frugilegus

  34

  كلاغ ابلاق

  Corvus  corone conix

      

  کليه حقوق اين سايت متعلق به گروه زیست محیطی یاشیل میشو شهرستان شبستر می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
  تلفن: 04142421810 - فاکس: 04142427272 - پست الکترونيک: Yashilmisho.ngo@gmail.com

  Designed by Shabestar.net