http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
سه شنبه 7 اسفند 1386

آموزش غیر حضوری کشاورزی برای زنان روستایی

به منظور ارتقای سطح اطلاعات زنان روستای شیخ ولی شهرستان شبستر و صرفه جویی در وقت آنان ، ارائه مطالب آموزشی کشاورزی به صورت غیر حضوری برای آنان انجام می شود . به گفته مقدسی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر ، در این طرح که تعداد 17 نفر از زنان روستای مذکور شرکت دارند ، هر هفته یک جلد نشریه ترویجی در زمینه های کشاورزی و خانه داری ، برای آنان ارائه و پس از مطالعه نشریه از سوی این زنان و رفع اشکال که با حضور کارشناس مربوط انجام می شود ، آزمون به عمل آمده و این آموزش 10هفته ادامه می یابد . وی افزود : زنان روستایی به عنوان نیمی از جمعیت فعال روستاها نقش مهمی در تولید و عمل آوری محصولات کشاورزی و تبدیل آن به فرآورده های قابل مصرف ایفا می کنند .