http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/21
خانه
چهارشنبه 8 اسفند 1386

طرح آمارگیری از زنبورستان های شبستر اجرا شد

مقدسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: طرح آمارگیری از زنبورستان های شهرستان شبستر در سطح روستاهای این شهرستان به اجرا در آمد. طبق آمار به دست آمده در این شهرستان 19 هزار 859 کلنی کندوی بومی و 17 هزار و 984 کلنی کندوی مدرن موجود می باشد که در سال جاری مقدار 99 تن عسل از کندوهای بومی و 278 تن از کندوهای مدرن و جمعا 377 تن از کندوهای موجود برداشت شده است. وی ادامه داد: تعداد افراد شاغل در زنبورستان های این شهرستان 724 نفر می باشند و میانگین تولید عسل از کندوهای مدرن 15.5 کیلوگرم و کندوهای بومی 5 کیلوگرم می باشد.