http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
دوشنبه 26 فروردين 1387

گرامیداشت هفتۀ سلامت در شبستر

به منظور گرامیداشت هفتۀ سلامت ویژه برنامه هایی از سوی مرکز بهداشت شهرستان شبستر برگزار شد. نواخته شدن زنگ سلامت در مدرسۀ قاسمیۀ شبستر و نمایش موضوع دهان و دندان از سوی دانش آموزان این مدرسه، عیادت از بیماران بیمارستان شبستر و مسابقۀ طناب کشی در مدرسۀ حجاب این شهرستان از جملۀ این برنامه ها بود. همچنین در هفتۀ سلامت در شبستر، مسابقۀ کوه پیمایی، مسابقۀ دوچرخه سواری در شهر شندآباد، یک دوره مسابقۀ فوتبال چهار جانبه و غباررویی مزار شهدا در این شهرستان انجام شد.