http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1401/03/02
خانه
چهارشنبه 14 فروردين 1392

آتش سوزی در تالاب قوریگل تبریز

 این آتش سوزی در بخش از نیزارهای این تالاب رخ داده و خسارت آنچنانی وارد نکرده و علت آن در حال بررسی است.

تالاب قوریگل در 18 کیلومتری شمال غربی بستان ‎آباد قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا یک هزار و 890 متر است.

آب این تالاب بیشتر از رودها و آبراهه‎های فصلی و سیلابی و به مقدار کمتر از طریق چشمه‎های زیر دریاچه تأمین می‎شود و شیرین است.
این تالاب یکی از منابع زیست محیطی بسیار مهم استان بوده و به عنوان یکی از تالاب های بین المللی حفاظت شده کشور به ثبت رسیده و برای بسیاری از پرندگان مهاجر از نظر زیستگاهی حایز اهمیت بوده و حفاظت از آن به عنوان یک هدف اصلی و امری اجتناب ناپذیر مدنظر قرار گرفته است.