http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1401/02/29
خانه
شنبه 17 فروردين 1392

تصویر برداری از یک قلاده کاراکال ماده باردار در منطقه شکار ممنوع یخاب

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: در بررسی زیستگاه های بیابانی شمال استان اصفهان، محیط بانان شهرستان های کاشان و آران و بیدگل موفق به تصویر برداری از یک قلاده کاراکال ماده باردار در منطقه شکار ممنوع یخاب شدند.

کاراکال از گربه سانان کمیاب و در معرض انقراض کشور به شمار می رود که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در برخی مناطق این جانور به دلیل نزدیک شدن به سکونتگاه های انسانی و حمله به دام های اهلی توسط افراد محلی و سگ های گله ازبین برده می شود