http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/02/25
خانه
شنبه 1 فروردين 1394

مهمترین مسائل زیست محیطی کشور از نظر تهرانی‌ها

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی نظرسنجی‌ای در خصوص مسائل زیست محیطی در هفته دوم اسفند انجام داده و به بررسی مهم ترین مسائل زیست محیطی و علل آن از سوی مردم پرداخته است.

به گزارش سرویس محیط زیست ایسنا، در این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته شد سه مورد از مهم ترین مسائل زیست محیطی کشور را بگویند که براساس یافته‏‌های به دست آمده مهمترین مسائل زیست محیطی کشور به ترتیب اولویت: آلودگی هوای تهران، کم آبی و ریزگردها و گرد غبار عنوان شده است.
 
در ادامه در سوالی دیگر از پاسخگویان در خصوص علت اصلی مسائل مربوط به محیط زیست پرسیده شد که نتایج حاصله نشان دهنده آن است که اکثریت پاسخگویان (حدود 60 درصد) علت اصلی مسائل زیست محیطی را مدیریت نامناسب عنوان کرده اند. همچنین 23.6 درصد عدم رعایت برخی مسائل توسط مردم و 11.4 درصد نیز علت مسائل زیست محیطی را شرایط اقلیمی و آب و هوایی دانسته‌اند.

جامعه آماری این نظرسنجی، شامل تمامی افراد 18 سال به بالای شهر تهران با تعداد نمونه 1198 نفر بود. از مجموع پاسخگویان شرکت کننده در این نظر سنجی، 50.7 درصد نمونه را مردان و 49.3 درصد مابقی را زنان تشکیل داده‌اند و میانگین سنی پاسخگویان38.7 سال بود.